ข่าว

“พาณิชย์” ออกระเบียบปลดล็อกส่งออก “ช้างไทย” ในรอบ 10 ปี

กระทรวงพาณิชย์ ออกระเบียบกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการอนุญาตส่งออกช้างไทยและผลิตภัณฑ์ หลังไม่มีการอนุญาตมากกว่า 10 ปี จากปัญหาการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์ช้างบ้าน คาดเริ่มส่งออกช้างได้กลางปีนี้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผย กระทรวงพาณิชย์ได้ออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2562

โดยกำหนดให้ช้างที่ส่งออกได้ ต้องเป็นช้างที่จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณแล้วเท่านั้น และอนุญาตให้ส่งออกช้างได้ 3 กรณี คือ

1.การส่งช้างเพื่อการศึกษาวิจัย

2.การส่งช้างเพื่อสัมพันธไมตรี

3.การส่งส่วนต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาจากช้างเพื่อศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเพื่อเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

โดยระเบียบกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวจะบังคับใช้ จนกว่าร่าง พ.ร.บ.ช้าง ของกรมปศุสัตว์จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และหลังจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะได้มอบอำนาจให้กรมอุทยานแห่งชาติฯเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตส่งออก คาดว่าจะสามารถส่งออกช้างได้กลางปี 2562

ทั้งนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่อนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักรมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่อนุญาตให้ส่งออกช้าง จนกว่าจะขึ้นทะเบียนช้างบ้านทั่วประเทศให้แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านแล้วส่งออกไปต่างประเทศ