ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าวัสดุที่นำมาผลิตหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓)

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร

ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐

(ฉบับที่ ๓)

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕๒) ของข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

“(๕๒) ของไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย ๖๓๐๗.๙๐.๔๐ และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย ๖๓๐๗.๙๐.๙๐ การยกเว้นอากรและการก าหนดให้ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม (๕๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม (๕๒) จะต้องนำไปใช้ผลิตหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัดตามประเภทย่อย ๖๓๐๗.๙๐.๔๐ และหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ บรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามประเภทย่อย ๖๓๐๗.๙๐.๙๐ ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นำของเข้าหากปรากฏในภายหลังว่า ของที่ได้รับการยกเว้นอากรไม่สามารถหรือมิได้นำไปใช้ผลิตภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่นำของเข้า ผู้นำของเข้าจะต้องชำระอากรตามปกติ หรือส่งของนั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หากมีเหตุจำเป็นต้องขยายเวลาให้ขอต่ออธิบดีกรมศุลกากรก่อนครบกำหนดดังกล่าว อธิบดีกรมศุลกากรอาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้ไม่เกินหกเดือน

(ข) ผู้ขอใช้สิทธิต้องยื่นขออนุมัติก่อนการนำเข้า และจะได้รับการยกเว้นอากรเมื่อได้รับอนุมัติ

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกการลดอัตราอากรสำหรับของตามประเภทย่อย ๖๓๐๗.๙๐.๔๐ และประเภทย่อย ๖๓๐๗.๙๐.๙๐ ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเข้า และให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรส าหรับของดังกล่าว ตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทนหน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและให้สิ้นผลใช้บังคับในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

ประกาศณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สันติ พร้อมพัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ฉบับเต็ม