ข่าว

การบินไทย ร่อนเอกสารแจงยิบ 7 ข้อ ยัน ไม่ได้ใช้เงินภาษีประชาชน ดำเนินกิจการ

การบินไทย ชี้แจงทุกข้อสงสัย แจงรายละเอียดทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการ สวัสดิการพนักงาน ฯลฯ โต้ข้อกล่าวหา ใช้เงินภาษีประชาชน ดำเนินกิจการ

ความคืบหน้าล่าสุดกรณีข่าวการฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย มหาชน จำกัด ซึ่งมีหลายที่ให้ข้อมูลออกมาในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยมีการกล่าวถึงที่มาของรายจ่ายต่างๆ นานา อันเป็นสาเหตุที่คาดกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขาดทุนอย่างต่อเนื่องของ บ.การบินไทย

ล่าสุด การบินไทย ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงประเด็นข่าว ฉบับวันที่ 17 พ.ค. 2563 ออกมา โดยให้รายละเอียดตามที่เคยมีผู้กล่าวถึงไว้ก่อนหน้านี้เป็นข้อๆ ซึ่งได้อธิบายถึงข้อกล่าวหาหลายเรื่อง

เช่น เรื่องการไม่ชี้แจงเรื่องแผนฟื้นฟูการบินไทยให้พนักงานทราบ คำชี้แจงเกี่ยวกับกรณีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน 1 ล้านบาทต่อปี เรื่องการนำภาษีของประชาชนมาใช้ดำเนินธุรกิจ การใช้งบโฆษณาสูงถึงปีละ 10,000 ล้านบาท การจัดซื้อวัตถุดิบ ครัวการบินไทย และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีการกล่าวว่าการบินไทยให้สวัสดิการที่สูงกว่ารัฐวิสาหกิจอื่น

โดยประเด็นเรื่องการไม่ชี้แจงเรื่องแผนการฟื้นฟูกิจการให้พนักงานทราบนั้น เอกสารดังกล่าวอธิบายไว้ว่า กระบวนการขั้นตอนการทำแผนฟื้นฟูองค์กร จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทางภาครัฐ เนื่องจากการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดต้องรอมติคณะรัฐมนตรีจึงจะมีความชัดเจน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่แล้ว

ขณะที่ประเด็นเรื่องการรับค่าตอบแทนปีละ 1 ล้านบาทของคณะกรรมการนั้น เอกสารดังกล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2556 และมติของผู้ถือหุ้น บ.การบินไทย

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจำนวน 50,000 – 100,000 บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 30,000 – 37,500 บาท โดยให้รับไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

และหากได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย/อนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นๆ ของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อเดือน ซึ่งรวมแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน

ดังนั้นคณะกรรมการ บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรวมแล้วไม่เกิน 100,000 – 157,500 บาท ต่อเดือน ไม่ใช่ 1 ล้านบาทต่อเดือนตามที่ปรากฎเป็นข่าว ซึ่งภายหลังเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สมัครใจลดค่าตอบแทนลงร้อยละ 50 ตั้งแต่เดือน มี.ค.-ส.ค. 2563

ส่วนประเด็นการกล่าวถึงเรื่องการนำภาษีของประชาชนมาใช้ดำเนินธุรกิจนั้น เอกสารดังกล่าวชี้แจงว่า การบินไทย เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งคือเงินภาษีของประชาชนมาดำเนินธุรกิจ ซึ่งรัฐบาลก็ไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่บริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯใช้เครดิตตนเองในการกู้เงินมาทำธุรกิจ รวมถึงการหาแหล่งทุนในการกู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขณะที่การเกิดวิกฤตโควิด-19 บริษัทมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยขอให้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทย ค้ำประกันเงินกู้ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “อุ้ม” จึงไม่ใช่การนำภาษีของประชาชนมาใช้ดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด แต่เป็นการค้ำประกันโดยบริษัทฯ ยังต้องดำเนินธุรกิจต่อไป เพื่อนำรายได้มาชำระหนี้เองทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

นอกจากนี้เอกสารดังกล่าว ยังชี้แจงในประเด็นการจัดซื้อของ ครัวการบินไทย ที่มีการนำเสนอข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า ซื้อของในราคาที่แพงกว่าปกติ โดยเฉพาะมะเขือเทศที่กล่าวกันว่าการบินไทยซื้อมาในราคา ลูกละ 25 บาท โดยเอกสารดังกล่าวยืนยันราคาการจัดซื้อมะเขือเทศการบินไทย ราคาเฉลี่ยลูกละ 2 บาทเศษ

ขณะที่เรื่องการใช้งบโฆษณาปีละ 10,000 ล้านบาทนั้น บริษัทการบินไทย ชี้แจงว่า ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2562 (หน้า 156) ระบุในตารางงบการเงินรวม ใช้คำว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและการโฆษณา 10,637 ล้านบาท จึงมิได้หมายถึงค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่รวมค่าใช้จ่ายด้านการขายซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพื่อการสำรองที่นั่งผ่านระบบ Amadeus Altea ประมาณ 5,000 ล้านบาท และค่า Commission อีกประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท ซึ่งให้ค่าตอบแทนกลับมาเป็นรายได้จำนวน 150,000 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.35% ของรายได้บริษัท ในขณะที่อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกจะมีค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาประมาณ 5-8% ของรายได้

และกรณีข้อมูลเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาลของการบินไทยนั้น มีคำชี้แจงโดยระบุว่า บริษัทฯ ให้สวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานปัจจุบัน รวมทั้งพนักงานเกษียนอายุ คู่สมรส และบุตร อายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 3 คน ยกเว้นบิดา-มารดา โดยยืนยันว่าค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทฯ กำหนดใช้ในปัจจุบัน หลายรายการเป็นสวัสดิการที่ต่ำกว่ารัฐวิสาหกิจอื่นๆ