ข่าว

พรุ่งนี้ ทรัพย์สินการบินไทย จะถูกขึ้นเครื่องหมาย C เพื่อเตือนนักลงทุนหลังขอฟื้นฟูกิจการ

ตลท. ประกาศขึ้นเครื่องหมาย C หรือ Caution แก่การบินไทย เพื่อเตือนนักลงทุนวันที่ 29 พ.ค. นี้ พร้อม 4 แนวทางปฏิบัติให้การบินไทยหลังจากถูกขึ้นเครื่องหมายในหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตรียมขึ้นเครื่องหมาย C สำหรับหลักทรัพย์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2563 เนื่องจาก THAI ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลาง รับคำร้องแล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การที่ ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย ‘C’ หรือ Caution บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเตือนผู้ลงทุน กรณีบริษัทดังกล่าวมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือ ซื้อหุ้นดังกล่าวโดยต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนซื้อ เท่านั้น จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขเหตุให้หมดไป หรือ ถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

นอกจากนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1.บริษัทต้องจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย C

2. บริษัทต้องแจ้งวันที่และสถานที่จัดประชุมผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

3. บริษัทต้องเปิดเผยผลการให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่จัดประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

4. บริษัทต้องจัด Public Presentation เพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุทุกไตรมาสจนกว่าบริษัทจะสามารถพ้นเหตุได้ ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขเหตุและรายงานความคืบหน้าจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ