ข่าว

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชน กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย มากกว่าปัญหาสุขภาพ

ผลสำรวจ ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ นอกจากโรคระบาดโควิด-19 สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนกังวลเรื่องรายจ่าย และค่าใช้จ่ายในครอบครัว 71.50 %

31 พ.ค. 63 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ความวิตกกังวล ของคนไทย ณ วันนี้ นอกจากโรคระบาดโควิด-19

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ นอกจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกแล้ว ยังคงมีเรื่องอื่นๆ อีกหลายประเด็นที่คนไทยเป็นห่วงและวิตกกังวลเช่นเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางการเมือง สภาพทาง เศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทุกคนจะต้องเผชิญและผ่านไปให้ได้

โดยทำการสำรวจความคิดเห็นจำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

ภาพโดย Andrew Khoroshavin จาก Pixabay