กนอ.คลอดมาตรการระยะ 2 ช่วยเอกชนในนิคมฯฝ่าโควิด  ทั้งลดหย่อนค่าเช่าที่ดิน  10%

28 ก.ค. 2563 เวลา 9:05 น.

กนอ.คลอดมาตรการระยะ 2 ช่วยเอกชนในนิคมฯฝ่าโควิด ทั้งลดหย่อนค่าเช่าที่ดิน  10% ทุกประเภท พร้อมเปิดให้ขอคืนหลักประกันเงินสดใช้หนังสือค้ำประกันธนาคารแทน  

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ.ที่มีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ กนอ.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม (ระยะ2)

ทั้งนี้ได้ลดหย่อนอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตรา  10% ให้แก่ผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท ยกเว้นผู้เช่าที่ดินพร้อมอาคาร สำหรับผู้เช่าที่ดินที่ต้องชำระค่าเช่าระหว่างเดือนม.ค.–ธ.ค.63  โดยต้องเป็นผู้เช่าที่ดินในนิคมฯ ที่ กนอ.บริหารจัดการเองและท่าเรืออุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง ไม่รวมผู้ประกอบการรายย่อย(ขนาดย่อม) ที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว

นอกจากนี้ผู้เช่าที่ดินสามารถขอคืนหลักประกันสัญญาเช่าส่วนที่เป็นเงินสดได้ โดยการนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศในมูลค่าที่เท่ากันมาวางแทน ซึ่งมีเงื่อนไขต้องเป็นผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมเป็นวงเงินความช่วยเหลือกรณีนี้ทั้งสิ้นประมาณ 140.4 ล้านบาท

ส่วนการลดหย่อนค่าเช่าที่ดินในอัตรา  10%  สำหรับผู้เช่าที่ต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาห กรรมระหว่างเดือนม.ค.-ธ.ค.63 และเป็นสัญญาเช่าระยะยาว(10 ปีขึ้นไป) และต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.บริหารจัดการเอง และท่าเรืออุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง ไม่รวมผู้ประกอบการรายย่อย (ขนาดย่อม) ที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว รวมเป็นวงเงินความช่วยเหลือในกรณีนี้ทั้งสิ้นประมาณ 62.1 ล้านบาท

พร้อมทั้งลดหย่อนค่ากำกับการบริการในอัตรา  50%  สำหรับนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานที่เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 30 แห่ง  และยกเว้นค่ากำกับการบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยยังไม่เปิดดำเนินการ จำนวน 13 แห่ง และได้ขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 รวมเป็นวงเงินความช่วยเหลือกรณีนี้ทั้งสิ้นประมาณ 77.4 ล้านบาท

“มาตรการความช่วยเหลือที่ กนอ.ได้ดำเนินการเพื่อผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 280 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับมาตรการความช่วยเหลือในระยะที่ 1 แล้ว จะมีมูลค่ารวม  309 ล้านบาท   เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการทุกรายในนิคมฯ”

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 63 มีการแจ้งเริ่มกิจการใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 114 โรงงาน มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จำนวน 12,019 คน ส่งผลให้มีตัวเลขโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสะสม (ณ มิ.ย.63) มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ประมาณ 6,112 โรง มีการจ้างงานรวม  515,962 คน  โดย กนอ.เชื่อมั่นว่ามาตรการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนานิคมอุตสาห กรรมลดภาระและเสริมสภาพคล่องด้วย