OECD ประเมินเศรษฐกิจไทย ปีนี้ คาด ติดลบ 6.9 % แต่ปีหน้าขยายตัว 3.5 %

07 ต.ค. 2563 เวลา 5:31 น.

OECD คาดเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะติดลบ 6.9% เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่จะกลับมาขยายตัวที่ 3.5% ในปีหน้า

OECD คาดเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะติดลบ 6.9% เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่จะกลับมาขยายตัวที่ 3.5% ในปีหน้า

OECD หรือ Organization for Economic Cooperation and Development องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศกลุ่มยุโรป 

ได้เผยแพร่รายงานการประเมินเศรษฐกิจไทย ในปี2020 โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบ 6.9% ในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่จะกลับมาขยายตัวที่ 3.5% ในปี 2021 โดยระบุว่า เศรษฐกิจในปี 2563 จะหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญก่อนที่จะกลับมาขยายตัวขึ้นในปี 2564   ช้อป Pomelo แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ fast fashion ที่กำลังมาแรง

ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ไตรมาสที่ 2 และ 3 ในปี 2563) รัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมอัตราการติดเชื้อ และอัตราการเสียชีวิตได้อย่งรวดเร็ว 

อย่างไรก็ดี มาตรการปิดเมืองเพื่อจำกัดการแพร่ระบาด ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุปสงค์ (ความต้องการซื้อ) ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเทียว 

ทั้งนี้นโยบาย เศรษฐกิจมหภาคยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะหดตัว อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอนาคต 

OECD คาดเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะติดลบ 6.9% เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่จะกลับมาขยายตัวที่ 3.5% ในปีหน้า

พร้อมวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะว่า การลงทุนเพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณสุขและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดรอบที่สอง โดยการเพิ่มความสามารถในการตรวจโรคและการป้องกันที่เพียงพอ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

แรงงานกลุ่มเปราะบากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ถึงแม้อัตราความยากจนอย่างรุนแรงจะลดลงอย่งรวดเร็ว แต่แรงงานนอกระบบก็มีอยู่อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ในช่วงก่อนการแพร่ะบาดของโควิด-19 

แรงานนอกระบบนี้ไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ และขาดโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ซึ่งส่งผลเสียต่อการพัฒนาผลิตภาพโดยรวม 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องมีมาตรการนำแรงงานเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานสตรีเข้าสู่ระบบ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ไปสู่มาตรการเชิงโครงสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

โดยการพัฒนาทักษะแรงงาน ที่มีอยู่และเสริมทักษะใหม่ให้กับแรงงาน เพื่อให้เศรษฐกิจในช่วงหลังการแพร่ระบาดขอโควิด-19 มีความครอบคุมและมีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น

OECD คาดเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะติดลบ 6.9% เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่จะกลับมาขยายตัวที่ 3.5% ในปีหน้า

ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ เสี่ยงที่จะทำลายความพยายามในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 

การเพิ่มการลงทุนเพื่อเสริมศักยภาพการผลิตพลังานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะก่อให้เกิดการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลิตภาพให้มากขึ้น 

ซึ่งในระยะฟื้นตัวจะต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปรับใช้ในภาคการท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ชนบท นอกเหนือจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 

ทั้งนี้ การยกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำและของเสีย จะช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เพิ่มสูงขึ้น