ต่อลมหายใจท่องเที่ยวไทย !ส่องมาตรการรัฐอัดยาแรงอุ้มท่องเที่ยวระลอกใหม่

03 พ.ย. 2563 เวลา 13:26 น.

ท่องเที่ยวไทยวันนี้ต้องใช้ยาแรงอย่างมากอัดเข้าไปเพื่อรักษาอาการเจ็บปวดจากโควิด-19 แผงฤทธิ์ใส่ รัฐบาลก็ต่างงัดสารพัดวิธีต่อลมหายใจ ล่าสุดวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2563 ก็เพิ่งมีมาตรการอุ้มท่องเที่ยวระลอกใหม่ออกมาอีก ตามไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

ท่องเที่ยวไทยวันนี้ต้องใช้ยาแรงอย่างมากอัดเข้าไปเพื่อรักษาอาการเจ็บปวดจากโควิด-19 แผงฤทธิ์ใส่ รัฐบาลก็ต่างงัดสารพัดวิธีต่อลมหายใจ ล่าสุดวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2563 ก็เพิ่งมีมาตรการอุ้มท่องเที่ยวระลอกใหม่ออกมาอีก ตามไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

แน่นอนว่าการท่องเที่ยวคือเครื่องยนต์หลักของเศษฐกิจไทย พอเกิดโควิด-19เล่นงานก็ทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้เหมือนจะมีแสงสว่างแสงริบหรี่ แต่รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหลังเกิดเหตุการณ์ปิดประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไม่ได้รัฐก็พยายามหาหลากหลายวิธีเพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศผ่านหลายโครงการ ในส่วนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองก็ได้ช่วยเหลือไปพอสมควร แต่...วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2563 ก็เพิ่งมีมาตรการรัฐอัดยาแรงอุ้มท่องเที่ยวระลอกใหม่ออกมาอีก

โดยเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาข้อติดขัดและขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้อย่างทั่วถึง และมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อต่อราย Soft loan ท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องของธนาคารออมสิน จากเดิมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย เป็นไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี และสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อต่อให้ผู้ประกอบการ ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี และขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

.

2) ขยายขอบเขตคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ PGS Soft Loan พลัส วงเงิน 57,000 ล้านบาท ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อ Soft loan ท่องเที่ยวตาม 1) แต่ยังไม่ได้รับสินเชื่อตามมาตรการดังกล่าวจากเดิมที่ บสย. ค้ำประกันให้เฉพาะกับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับสินเชื่อตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  (พ.ร.ก. Soft Loan) ทั้งนี้ บสย. คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาค้ำประกัน 8 ปี โดยเริ่มค้ำประกันในต้นปีที่ 3 นับจากวันที่ผู้ประกอบการแต่ละรายได้รับสินเชื่อ

3) ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ Soft loan ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท่องเที่ยวและ Supply Chain วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี

และ4) ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ Extra cash วงเงิน 10,000 ล้านบาท ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ขนาดย่อมในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ๆ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลากู้ 5 ปี

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการสายการบิน และส่งผลให้สายการบินสามารถปรับลดค่าโดยสาร ทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงและตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นจาก 4.726 บาทต่อลิตร เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร โดยมีผลหลังเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังมั่นใจว่ามาตรการด้านการเงินและมาตรการด้านภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวจะทำให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ และจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ โดยกระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้สำหรับมาตรการด้านการเงินผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ท่องเที่ยวไทยวันนี้ต้องใช้ยาแรงอย่างมากอัดเข้าไปเพื่อรักษาอาการเจ็บปวดจากโควิด-19 แผงฤทธิ์ใส่ รัฐบาลก็ต่างงัดสารพัดวิธีต่อลมหายใจ ล่าสุดวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2563 ก็เพิ่งมีมาตรการอุ้มท่องเที่ยวระลอกใหม่ออกมาอีก ตามไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด