เนชั่นแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องตั้ง ผอ.ใหญ่ -เปลี่ยนกรรมการใหม่

12 พ.ย. 2563 เวลา 11:17 น.

บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท

บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท

โดยเป็นการแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

 

  1. รับทราบการลาออกของพลเรือเอกนวพล   ดำรงพงศ์ จากตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
  2. อนุมัติการแต่งตั้ง พลอากาศโท นายแพทย์ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนพลเรือเอกนวพล   ดำรงพงศ์ ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
  3. รับทราบการลาออกของ นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล จากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
  4. อนุมัติการแต่งตั้ง พลเอกวัธนชัย ฉายเหมืองวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
  5. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และมีรายละเอียดดังนี้

 

เดิม : นายฉาย บุนนาค  นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ  นายสุภวัฒน์ สงวนงาม กรรมการสองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ใหม่ : “นายฉาย  บุนนาค  นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นายสุภวัฒน์ สงวนงาม กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีนายฉาย  บุนนาค ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร และนายปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบสายงานข่าวและสาระความรู้ และ นายสุภวัฒน์ สงวนงาม เป็นกรรมการผู้จัดการ และนายอดิศักดิ์  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ เป็นผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

เปิดประวัติ 2 กรรมการใหม่ "เนชั่น" จุดยืนชัด "ปกป้อง 3 สถาบัน"

ข่าวปลอม! กลุ่มทุนการเมืองฮุบ "เนชั่น"

"อดิศักดิ์" โพสต์จุดยืน "ผู้อำนวยการใหญ่เนชั่น" ดันสถาบัน-สื่อมืออาชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด