รฟท.แจงคืบหน้าประมูลก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงแก่งคอย - กลางดง

24 พ.ย. 2563 เวลา 1:06 น.

การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างงานสัญญาที่ 3 - 1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า

การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างงานสัญญาที่ 3 - 1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า

 การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างงานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ว่า ปัจจุบันโครงการฯ ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นตอนการพิจารณาการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามนัยมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างงานสัญญาที่ 3 - 1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า

 

 ทั้งนี้ การรถไฟฯ ยืนยันว่าในกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างงานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ได้มีการดำเนินการและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด  

 ส่วนกรณีเกิดการอุทธรณ์การประกวดราคาประมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การรถไฟฯ ได้ดำเนินการพิจารณาตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 เช่นกัน ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ หากไม่เห็นด้วยกับผลการอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ซึ่งทางบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด ได้ทำการยื่นอุทธรณ์ต่อการรถไฟฯ ว่าบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งทางการรถไฟฯได้พิจารณาแล้วและเห็นควรยึดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวนฯ จึงได้ส่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 118

การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างงานสัญญาที่ 3 - 1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า

 

 หลังจากพิจารณาแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าข้อกล่าวอ้างของบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การรถไฟฯ จึงดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยในขณะนี้ การรถไฟฯอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างงานสัญญาที่ 3 - 1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า

นายกฯ เป็นประธานลงนาม รถไฟความเร็วสูงไทย - จีน มูลค่า 5 หมื่นล้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด