ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการประกาศคอร์ฟิว ทั่วประเทศ

05 เม.ย. 2563 เวลา 13:34 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPERPOLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องประเทศตัวอย่างแก้วิกฤตโควิด

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่ววประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,055 ตัวอย่าง

ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 30มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 56.8 ระบุประเทศจีน เป็นประเทศต้นแบบแก้โควิดดีที่สุด

รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ร้อยละ 11.5 ไต้หวัน ร้อยละ10.4 เกาหลีใต้ ร้อยละ 6.5 สิงคโปร์ ร้อยละ 4.9 ไทยร้อยละ 4.1 และอื่นๆ ร้อยละ 5.8 ได้แก่ เยอรมนี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียน เป็นต้น

เมื่อถามถึงความเห็นต่อการประกาศ เคอร์ฟิว ทั่วประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.6 ถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 16.5 เห็นด้วยปานกลาง และร้อยละ 4.9 ไม่เห็นด้วย ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เมื่อถามถึงความเห็นต่อการสนับสนุน หมอ พยาบาล รัฐและเอกชนสู้ไวรัสโรคโควิดเต็มรูปแบบ ทุกด้าน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.8 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ในขณะที่เห็นด้วยปานกลางมีเพียง ร้อยละ 0.7 และเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้นไม่เห็นด้วย ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th