svasdssvasds

รู้จัก สินเชื่อสีเขียว สร้างโอกาสให้ธุรกิจที่ปรับตัวมาให้ความสำคัญกับโลก

รู้จัก สินเชื่อสีเขียว สร้างโอกาสให้ธุรกิจที่ปรับตัวมาให้ความสำคัญกับโลก

ธุรกิจสีเขียวเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมกลับโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกได้หันมาสนับสนุนธุรกิจสีเขียว

รวมถึงธนาคารที่ได้มีการปล่อยสินเชื่อสีเขียวประมาณ 3,500 ล้านบาท สำหรับโมเดลธุรกิจใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลโลกและสิ่งแวดล้อม

รู้จัก สินเชื่อสีเขียว สร้างโอกาสให้ธุรกิจที่ปรับตัวมาให้ความสำคัญกับโลก การส่งเสริมธุรกิจสีเขียวของธนาคารกรุงเทพ สอดคล้องกับข้อมูลส่วนหนึ่งจากบทความที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่อ้างอิงข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้ว่า จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจสีเขียว มีสัดส่วนน้อยเพียง 0.4% ของบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งหมด (ซึ่งไม่นับรวมธุรกิจโรงไฟฟ้า) มีจำนวน 12,322 บริษัท ในปี 2560  เพิ่มขึ้นจาก 9,632 บริษัท ในปี 2550 ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) เช่น ธุรกิจผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า ธุรกิจรับติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น รวมถึงธนาคารที่ได้มีการปล่อยสินเชื่อสีเขียวประมาณ 3,500 ล้านบาท สำหรับโมเดลธุรกิจใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลโลกและสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ทัฬห์ สิริโภคี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำเกี่ยวกับการทำ โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ลดสารเคมีโดยมีสินเชื่อบัวหลวงกรีน วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท แล้วแต่ขนาดธุรกิจ ดอกเบี้ย -1% ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ถูก โดยเงื่อนไขธนาคารสำหรับ ‘สินเชื่อบัวหลวงกรีน’ ซึ่งเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับธุรกิจที่ต้องการลงทุนด้านพลังงานทดแทน (Renewable) ไม่ก่อมลพิษทางอากาศหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลงทุนเพื่อนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การลงทุนกับผลิตผลที่ใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี ลงทุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

กรณีของโซลาร์เซลล์จะประหยัดการใช้พลังงาน และทำให้คาร์บอนเครดิตดีขึ้น ธนาคารให้สินเชื่อในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ 100% ดอกเบี้ย -1.5% ระยะเวลายาว ในแง่ของการอนุมัติต้องมีตัวเลขอย่างชัดเจน อย่างกรณีของโซลาร์เซลล์ต้องมีตัวเลขว่าใช้แล้วประหยัดไปเท่าไร การลงทุนคือ นำเอารายได้ที่ลดลงไปชำระแทน ลงทุน 7-8 ปี ชำระหนี้หมดที่เหลือก็ประหยัดในระยะยาว

Cr. www.bangkokbiznews.com