รวมสถานที่ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

20 ต.ค. 2562 เวลา 5:20 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทย์ศาสตร์และหน่วยงานทางทันตกรรมแต่ละที่จึงจัดให้มีการทำฟันฟรีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษาฟัน ให้กับบุคคลทั่วไปรวมถึงเด็กที่ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย สถานที่ใดให้ทำทันตกรรมฟรีบ้างและมีเงื่อนไขในการรับบริการอย่างไร ควรไปตั้งแต่กี่โมงเพื่อรับบัตรคิว รายละเอียดเหล่านี้ได้รวบรวมมาแล้ว ใกล้ที่ใดสามารถไปใช้บริการกันได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี ไม่ว่าจะเป็น อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม 1 คน ต่อ 1 การรักษา ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ผู้มารับบริการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรแสดงตัวตน ส่วนเด็กต้องมีผู้ปกครองมาด้วย เริ่มรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 6.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เปิดบริการทำฟันฟรี 1 คนต่อ 1 การรักษา ผู้ใหญ่ 1,000 ราย เด็ก 200 ราย เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 7.00น. เป็นต้นไป โดยเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย และผู้รับบริการผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาเช่นกัน ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการทางด้านทันตกรรมฟรี อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน สำหรับผู้ใหญ่ 500 ราย เด็ก 100 ราย เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 7.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการทำฟันฟรี ทั้งบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด รวมถึงยังมีการประกวด ผู้สูงอายุฟันดี ในวันเดียวกันด้วย ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมา และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง กำหนด 1 คน ต่อ 1 การรักษา เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 6.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับการบริการรักษาสุขภาพช่องปาก ตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม 1 คน ต่อ 1 การรักษา เด็กต้องมีผู้ปกครองมาด้วย โดยรับบัตรคิวรับการรักษาได้ตั้งแต่ 7.00-14.00 น. ณ อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย ให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ คณะทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูนฟรี ผู้ใหญ่ 400 ราย เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 100 ราย 1 คนต่อ 1 การรักษา ผู้รับบริการต้องแสดงบัตรประชาชน กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย เริ่มแจกบัตรคิว 7.00 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด ณ ชั้น 1 อาคารราชสุดา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการทำฟันฟรีจำนวน 300 ราย ผู้รับบริการต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 1 คนต่อ 1 การรักษา เริ่มแจกบัตรคิว 6.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด ณ คลินิกบริหาร สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ซอยบำราศนราดูร  จังหวัดนนทบุรี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทำฟันฟรี โดยสามารถ ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 1 คนต่อ 1 การรักษา แจกบัตรคิวเวลา 07.00 - 14.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการทำฟันฟรี โดยให้บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถอนฟัน และขูดหินปูน ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมา เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 1 คนต่อ 1 การรักษา เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการทันตกรรมฟรี โดยสามารถตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมา กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 1 คนต่อ 1 การรักษา เริ่มแจกบัตรคิว : 08.00 น. ณ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th