Alive lifestyle ข่าว

รวมสถานที่ทำฟันฟรี 21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทย์ศาสตร์และหน่วยงานทางทันตกรรมแต่ละที่จึงจัดให้มีการทำฟันฟรีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษาฟัน ให้กับบุคคลทั่วไปรวมถึงเด็กที่ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย สถานที่ใดให้ทำทันตกรรมฟรีบ้างและมีเงื่อนไขในการรับบริการอย่างไร ควรไปตั้งแต่กี่โมงเพื่อรับบัตรคิว รายละเอียดเหล่านี้ได้รวบรวมมาแล้ว ใกล้ที่ใดสามารถไปใช้บริการกันได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี ไม่ว่าจะเป็น อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม 1 คน ต่อ 1 การรักษา ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ผู้มารับบริการเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรแสดงตัวตน ส่วนเด็กต้องมีผู้ปกครองมาด้วย เริ่มรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 6.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เปิดบริการทำฟันฟรี 1 คนต่อ 1 การรักษา ผู้ใหญ่ 1,000 ราย เด็ก 200 ราย เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 7.00น. เป็นต้นไป โดยเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย และผู้รับบริการผ่าฟันคุด อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอมและนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาเช่นกัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้บริการทางด้านทันตกรรมฟรี อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน สำหรับผู้ใหญ่ 500 ราย เด็ก 100 ราย เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 7.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการทำฟันฟรี ทั้งบริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด รวมถึงยังมีการประกวด ผู้สูงอายุฟันดี ในวันเดียวกันด้วย ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมา และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย กรณีผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง กำหนด 1 คน ต่อ 1 การรักษา เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 6.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับการบริการรักษาสุขภาพช่องปาก ตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม 1 คน ต่อ 1 การรักษา เด็กต้องมีผู้ปกครองมาด้วย โดยรับบัตรคิวรับการรักษาได้ตั้งแต่ 7.00-14.00 น. ณ อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย ให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ คณะทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูนฟรี ผู้ใหญ่ 400 ราย เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 100 ราย 1 คนต่อ 1 การรักษา ผู้รับบริการต้องแสดงบัตรประชาชน กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย เริ่มแจกบัตรคิว 7.00 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด ณ ชั้น 1 อาคารราชสุดา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการทำฟันฟรีจำนวน 300 ราย ผู้รับบริการต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 1 คนต่อ 1 การรักษา เริ่มแจกบัตรคิว 6.30 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด ณ คลินิกบริหาร สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ซอยบำราศนราดูร  จังหวัดนนทบุรี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทำฟันฟรี โดยสามารถ ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 1 คนต่อ 1 การรักษา แจกบัตรคิวเวลา 07.00 – 14.00 น. ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการทำฟันฟรี โดยให้บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ถอนฟัน และขูดหินปูน ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมา เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 1 คนต่อ 1 การรักษา เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการทันตกรรมฟรี โดยสามารถตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนมา กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย 1 คนต่อ 1 การรักษา เริ่มแจกบัตรคิว : 08.00 น. ณ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน