พม. จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ปี 60

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ยกย่องคนดี และองค์กรแห่งความดีผู้เสียสละเพื่อสังคม

พม. จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ปีที่25

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคม

นายชินชัย ชี้เจริญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เผย ว่า การจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 ในครั้งนี้เป็นปีที่ 25 โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันมีอาสาสมัคร องค์กรที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 3,317 ราย ได้แก่ อาสาสมัครดีเด่น 3,133 คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 184 องค์การ ประกอบไปด้วยเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

หัวข้อ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง… ทำอย่างไรให้เป็นจริง” ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 308 ราย แบ่งเป็น อาสาสมัครดีเด่น 287 คน องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน 21 องค์กร และเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งแบ่งเป็น นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จนครินทราบรมราชชนนี ซึ่ง พม.หวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตอาสา

ส่งผลให้ประชาชนและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการดูแล และได้รับบริการทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน