ทส.จัดการประชุมแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จ.แม่ฮ่องสอน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮองสอน จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรทางธรรมชาติความยากจนลดความเหลื่อมล้ำยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชาวแม่ฮ่องสอนให้ดีขึ้น

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาผืนป่า จ.แม่ฮ่องสอน

ความหลากหลายของประชากรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มาจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มากถึงร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม การดำเนินชีวิตจึงเกี่ยวข้องและผูกพันกับผืนป่าทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน จึงเกิดปัญหาการรุกล้ำผืนป่า ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

ทำให้รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำหวังยกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวแม่ฮ่องสอน

โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ระหว่างวันที่28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอกสุรศักดิ์ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องดำนินการเร่งด่วน คือเรื่องการจัดสรรพื้นที่ทำกิน เพราะจากการสำรวจพบว่า มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนค่อนข้าง ดังนั้นรัฐจึงมีโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชน หรือ คทช.ขึ้น โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2549

ส่วนการขออนุญาตใช้ที่ดินป่าไม้เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ราชการ ซึ่งมีโครงการที่จะขอใหม่ จำนวน 1,117 โครงการ โครงการที่ดำเนินการไปก่อนยังไม่ได้ขออนุญาต จำนวน 1,368 โครงการ โครงการที่สร้างมาก่อนแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตซ่อมแซม จำนวน 445 โครงการ และอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งจะมีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาตัดสินใจ เพื่อจะทำให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น