การตลาด

เทศบาลเมืองพนัสนิคม เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เทศบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี เมืองที่มุ่งเน้น 4องค์ประกอบในการบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนในเมืองได้รับความสุข มีอาชีพที่ดี รวมถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จนได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

เมืองพนัสนิคม นำร่องจัดการปัญหามลพิษจากขยะ

พนัสนิคม อำเภอหนึ่งในจ.ชลบุรี มีพื้นที่ขนาด 2.76 ตารางกิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองที่ประสบกันปัญหามลพิษจากขยะ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง

นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีพนัสนิคม เผยว่า ในการบริหารบ้านเมือง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนในเมืองพนัสนิคมมีความสุข ได้รับการบริการ จัดการที่ดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันเทศบาลพนัสนิคมให้กลายเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

เทศบาลเมืองพนัสนิคมดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คือมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยปลอดภัย รวมถึงมีเศรษฐกิจที่มั่นคง คนมีสุข มีสุขภาพดีได้รับการศึกษา สวัสดิการและการพิทักษ์สิทธิที่เหมาะสมและเท่าเทียม สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ภูมิทัศน์สวยงาม ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่างเหมาะสม

และ เทศบาลแห่งการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี คือมีวิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าเดินหน้าสู่ความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ให้มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้ใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายง่าย เพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ และลดการใช้พลังงาน โดยร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตเทศบาลพนัสนิคม