ข่าว ทั่วไทย

DSI ลุยสอบโฉนดที่ดินภูเก็ตออกทับป่าถือครอง 5 วัน ขายต่อ 250 ล้าน

พ.ต.ท.ประวุธ  วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 89530   ในพื้นที่  หมู่ที่ 1 ต.กะรน  อ.เมือง จ.ภูเก็ต   หลังถูกร้องเรียนว่าออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดย พ.ต.ท.ประวุธ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.  2549 น.ส. วันวิสาข์  สังข์ศรี  ได้ยื่นคำร้องขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต  โดยใช้หลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 131 ม.1 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 8 ไร่ ซึ่งมีนายเลื่อน  พัฒน์เอี่ยม  เป็นผู้แจ้งครอบครองไว้เมื่อปี พ.ศ.2498 มาใช้เป็นหลักฐานในการขอออกโฉนด

แต่ผลจากการสำรวจรังวัดแล้วปรากฏว่าได้เนื้อที่ 37-0-58 ไร่ ซึ่งเกินจาก ส.ค.1 ถึง 29-0-58 ไร่ และพบว่าที่ดินที่ น.ส. วันวิสาข์ นำรังวัดขอออกโฉนดนั้นอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าถาวร  และ เขต ส.ป.ก.ประกอบกับคำให้การของนางเลื่อน  ผู้แจ้ง ส.ค.1  ที่เคยให้การไว้กับเจ้าพนักงานที่ดินว่าบริเวณที่ดินที่น.ส. วันวิสาข์  ยืนขอรังวัดออกโฉนดนั้น  นายเลื่อน ไม่เคยแจ้ง ส.ค.1  ไว้แต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของน.ส.วันวิสาข์  โดยให้เหตุผลว่า  เป็นการนำเอกสาร ส.ค.1 เลขที่ 131 ซึ่งเป็นหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินในรั้งนี้  และแจ้งให้นางสาววันวิสาข์  ทราบแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 น.ส.วันวิสาข์ ยื่นหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานที่ดิน จ.ภูเก็ตว่า ไม่ขออุทธรณ์คำสั่งยกเลิกขอออกโฉนดของตนที่ผ่านมา  แต่ขอใช้สิทธินำคำขอออกโฉนดที่ดินโดยไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ น.ส.วันวิสาข์  อ้างว่านายทรงเกียรติ  ลือสัตย์จา  ผู้ครอบครองที่ดินก่อนเคยยื่นคำขอไว้เมื่อ ปี พ.ศ.2532 ก่อนออกกฎกระทรวงฉบับที่ 37 (พ.ศ.2537) แต่ได้ยกเลิกคำขอไปก่อนแล้ว  โดยอ้างว่าได้ซื้อที่ดินต่อมาจากนายทรงเกียรติ  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2539 และเข้าครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา  ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตได้รับคำขอไว้โดยอ้างว่า กรณีดังกล่าวกรมที่ดินเคยมีมติว่า  ผู้ครอบครองต่อเนื่องสามารถนำคำร้องขอออกโฉนดที่ดินที่ผู้ครอบครองคนก่อนเคยยื่นขอออกโฉนดที่ดินและขอยกเลิกคำขอไปแล้วมาใช้ยื่นออกโฉนดที่ดินใหม่ได้จนกระทั่งมีการดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับ น.ส. วันวิสาข์  ได้ในที่สุดตามโฉนดเลขที่ 89530 เนื้อที่ 8 ไร่

โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานที่ดินจ.ภูเก็ตสรุปเรื่องนำเสนอเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2551 เช่นเดียวกัน  และส่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตรับทราบเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2551 และต่อมาวันที่ 11 ส.ค. 2551 น.ส.วันวิสาข์  ได้ทำสัญญาขายที่ดินตามโฉนดดังกล่าวให้กับ บริษัท วนารี จำกัด ในราคา 250 ล้านบาท

ซึ่งเจ้าหน้าที่เห็นว่า การกระทำดังกล่าวน่าเชื่อว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างนายทุน  ตัวแทน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการออกโฉนดที่ดินในเรื่องนี้ โดยทำเป็นกระบวนการ  และเชื่อได้ว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฏหมาย