ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั่วไทย

หมู่บ้านเกษตรกรต้นแบบไทยแลนด์ 4.0

 

หมู่บ้านเกษตรกรต้นแบบไทยแลนด์ 4.0 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีการบริหารจัดการ การปลูกข้าวอย่างเป็นระบบและแข็งแกร่ง ลดช่องว่างในการกีดกันราคาจากกลุ่มพ่อค้าคนกลาง

สภาพพื้นที่แปลงนาของ คุณลุงสมัคร สมรภูมิ เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ บ้านดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่นาที่มีอยู่จำนวน 5 ไร่ แบ่งเป็นการปลูกข้าวจำนวน 4 ไร่ ในส่วนที่เหลือ ทำการขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผสมผสานไว้รับประทานและไว้จำหน่ายภายในชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน โดยพื้นที่นาข้าวทั้งหมด 4 ไร่ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกให้เป็นการจำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิเพียงอย่างเดียว เนื่องจากขณะนี้ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวมีความต้องการอย่างมาก

 

ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิบ้านดงลิง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 113 ครัวเรือน มีพื้นที่นาข้าวที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,351 ไร่ โดยแบ่งการทำนาออกเป็นปีละ 2 ครั้ง ที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลอมปน จึงได้มีการรวมกลุ่มกันขึ้น เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สำนักงานครอปไลฟ์เอเชีย ประจำประเทศไทย สนับสนุนงานด้านวิชาการ การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการไร่นาแบบผสมผสาน การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อหาต้นทุนการเกษตรที่แท้จริง ทำให้วันนี้เกษตรกรบ้านดงลิง สามารถลดต้นทุนในการผลิตเหลือเพียง 1,430 บาทต่อไร่เท่านั้น

ปัจจุบันเกษตรกรบ้านดงลิง สามารถคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนภายใต้ตรารับรอง GAP สินค้าปลอดภัย มีเครื่องจักรทางการเกษตรที่เป็นของชุมชน โดยในปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตสูงถึง 700 กิโลกรัมต่อไร่ โดยกลุ่มฯ รับซื้อข้าวที่ได้คุณภาพในราคากิโลกรัมละ 15 บาท และชุมชนแห่งนี้ไม่มีปัญหาหนี้นอกระบบอีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน