Breaking การเมือง

ปภ.แจง 7 ข้อ ยัน! จัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วโปร่งใส

 

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจงกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว ยืนยันดำเนินการโปร่งใสไม่แพงกว่าความเป็นจริง

วันที่ 22 ต.ค.60–ความคืบหน้ากรณี กระทรวงมหาดไทย เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 573 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว 849 เครื่อง ซึ่งภายหลังมีการอ้างว่า เป็นการจัดซื้อที่แพงกว่าความเป็นจริง

ล่าสุด มีรายงานว่า นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ได้ทำรายงานผลการชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ คือ

1.การจัดซื้อดังกล่าว เป็นการจัดหาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ปฎิบัติการ

2.ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ หรือ นปถ.มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเครื่องตรวจจับความเร็วแก่ตำรวจ และ หน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้ ปภ.รับผิดชอบดำเนินการ ทั้งการสอบถามความต้องการ และจัดทำแผนจัดสรรเครื่องมือ โดยคำนึงถึงความประหยัด และ คุ้มค่า

3.สำนักงบประมาณแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ ปภ.ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นงบกลางของปี2560 เพื่อจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา จำนวน 849 เครื่องในวงเงิน 573 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าว เป็นราคากลางที่ได้จากการสอบถามจากบริษัทผู้แทนผู้ค้าในท้องตลาด

4.ส่วนกรณีที่มีการนำเสนอว่า เป็นการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วสนับสนุนแก่ สตช.นั้น มีความคลาดเคลื่อน เพราะการจัดหามีเจตนารมณ์เพื่อใช้งานในเชิงบูรณาการใน 2 รูปแบบ คือ 1.เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการบังคับใช้กฎหมายจราจรและดำเนินคดีกับผู้ขับรถเร็วกว่ากำหนด และ 2.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกด้านวินัยจราจร โดยมุ่งเป้าดำเนินการบนถนนสายรอง

5.เมื่อดำเนินการจัดหาเครื่องตรวจจับความเร็วแล้วเสร็จ ปภ.จะดำเนินการลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปภ.จังหวัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขอรับไปใช้ได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น โดยการจัดหาครั้งนี้ ปภ.ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนในเวทีสาธารณะต่างๆ

6.ขณะนี้ยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเพียงการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม โดย ปภ.อยู่ระหว่างการทำ TOR ซึ่งการจัดหานั้น ปภ.จะดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ คุ้มค่า และเมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดหา มีความเป็นไปได้ที่ ปภ.จะได้เครื่องตรวจจับความเร็วที่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดข้างต้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

และ 7.เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทางราชการ ปภ.จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันในการเสนอราคา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ