ร.10 ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยถึงความจงรักภักดีอันมั่นคงต่อ "ในหลวง ร.9" ของปวงชนชาวไทย

26 ต.ค. 2560 เวลา 8:47 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เลขาธิการพระราชวัง  รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ  สั่งว่า  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  ทรงพระประชวร สวรรคต  ณ  โรงพยาบาลศิริราช  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๕  นาฬิกา  ๕๒  นาที  พระชนมพรรษา  ๘๙  พรรษา

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง  และทรงทราบว่าประชาชน ทุกหมู่เหล่าต่างก็มีความโศกเศร้าอาดูรอยู่ทั่วหน้า  ด้วยตระหนักว่าผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ  เป็นที่รัก และเคารพสูงสุด  ได้เสด็จลับล่วงไปแล้ว  ได้เชิญพระบรมศพถวายพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐาน เหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลจําหลักลายประดับรัตนชาติ  ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร  แวดล้อมด้วย พระอภิรุมชุมสายพุ่มดอกไม้ทองเงินและเครื่องพระบรมราชอิสริยยศ  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  และได้ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายในวาระครบสัตตมวาร  ปัณรสมวาร  ปัญญาสมวาร  และสตมวาร  ตามลําดับ  และทุกสัปดาห์ที่บรรจบวันสวรรคตมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม   ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก  สังข์  แตรงอน  แตรฝรั่ง  ปี่  กลองชนะ  ประจํายามตาม ราชประเพณีแต่กาลก่อน

 

อนึ่ง  ทรงตระหนักแน่ในพระราชหฤทัยถึงความจงรักภักดีอันมั่นคงของประชาชนที่ต่างอาลัย ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร   อยู่ไม่เสื่อมคลาย  ด้วยที่ผ่านมาตลอดพระชนมชีพนั้น  ได้ทรงตรากตรําพระวรกายปฏิบัติบําเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการโดยมิได้ทรงคํานึงถึงความเหนื่อยยาก  เพื่อให้ประเทศชาติ มีความเจริญมั่นคงและประชาชนมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

 

พระราชทานพระราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์  ข้าราชการ  และประชาชนทุกหมู่เหล่า  บําเพ็ญกุศล สนองพระเดชพระคุณ  ตลอดจนเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท   ในพระบรมมหาราชวัง บัดนี้  การเตรียมการเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ตามโบราณราชประเพณี  พร้อมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้กําหนดการพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล ออกพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร   ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ต.ค.60

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด