การเมือง ข่าว

ปปง. ยึดอายัดทรัพย์ “เสี่ยเปี๋ยง” เพิ่มอีก 25 รายการ มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาท

เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการการธุรกรรม ที่ ย.125/2560 ลงวันที่ 25 ต.ค.2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตจากนโยบายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง กับพวก (เพิ่มเติม) กรณี บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ครอบครอง จำนวน 25 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น 2,300 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน อาทิเช่น โฉนดที่ดิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ,โฉนดที่ดิน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี , โฉนดที่ดิน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ , โฉนดที่ดิน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , โฉนดที่ดิน แขวงและเขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ , โฉนดที่ดิน แขวงและเขตคันนายาว จ.กรุงเทพฯ , โฉนดที่ดิน แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ และ โฉนดที่ดิน แขวงสามเสนนอก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานฟอกเงินคดีดังกล่าว พบข้อมูลว่า กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 25 รายการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 และเนื่องจากทรัพย์สินในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว
และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้ยื่นคำขอต่อ เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องแสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่ง เรื่องการอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง กับพวก มาแล้ว 9 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,865 รายการ พร้อมดอกผล