Breaking การเมือง

“สมชัย” ระบุ คสช. ไม่ควรหนุนพรรคการเมืองใด เสี่ยงผิดกฎหมาย

 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ได้ตอบคำถามข้อที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี ที่ถาม ว่า “คสช.สามารถสนับสนุนพรรคการเมืองใดได้หรือไม่” ว่า หากเป็นการสนับสนุนในนามส่วนตัว ย่อมเป็นสิทธิ ตามที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ให้สัมภาษณ์ แต่หาก คสช.หมายถึงองค์อำนาจที่ชี้เป็นชี้ตายในเรื่องต่างๆของบ้านเมืองได้ การที่ คสช.จะประกาศว่าจะสนับสนุนพรรคการเมืองใด คงไม่เหมาะสมและอาจมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย อาทิ มาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ห้ามมิให้ผู้ใด ซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม พร้อมเสนอ หากเข้าสู่ช่วงมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ควรยกเลิกการสำรวจ เพราะจะผิดกฎหมายอีกข้อ