ข่าว

เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวไทย กรมกิจการเด็กเผย ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างสร้างสรรค์ “30%พัฒนาการช้า” “26%สวมสิทธิ์รับเงินหนุนเด็กเล็ก”

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560 เห็นชอบขยายสิทธิ์จัดสรรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้กับผู้มีสิทธิ์ในประกันสังคมเฉพาะครอบครัวยากจนที่มีรายได้ไม่เกิน 3,000/เดือน/ ครัวเรือน เริ่มปีงบประมาณปี 2561 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน และผลักดันการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เกี่ยวกับกรณีนี้ว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้มอบหมายให้ ดย.หาข้อสรุปแนวทางความเป็นไปได้ของข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งที่ผ่านมาจัดสรรให้เด็กครอบครัวยากจน 0-3 ปี รายละ 600 บาท/ เดือน เป็นขยายครอบคลุมเด็ก 0-6ปี เฉพาะกรณียากจน หรือจัดสรรแบบถ้วนหน้าในกลุ่ม 0-3 ปี หรือครอบคลุม 0-6 ปี ทั้งนี้ ปรากฏว่า การจัดสรรเงินที่ผ่านมา พบข้อมูลมีผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์ยากจน เข้ามาสวมสิทธิ์ถึงร้อยละ 26

นอกจากนั้น แม้ปัจจุบัน ประเทศไทยจะมีแนวโน้มการเกิดลดลง แต่กลับปรากฏว่า เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าถึง ร้อยละ 30 สาเหตุจากขาดภาวะโภชนาการที่ดี ปัจจัยการเลี้ยงดู และระบบส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ผลการสำรวจ IQ ของเด็กไทย ยังพบว่า ต่ำกว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (<100) เฉลี่ยเท่ากับ 93.39 ซึ่งช่วงปฐมวัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาต่อเนื่องไปยังช่วงวัยอื่นๆ จากผลงานการวิจัย ยังพบว่า การลงทุนในเด็กเล็กจะได้รับผลตอบแทนในระยะ ยาวกลับมาถึง 7 เท่า

ด้าน ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ จากศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม กล่าวว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถ้วนหน้าหรือเฉพาะคนจน นั้น ตนอยากให้จัดสรรเฉพาะครอบครัวยากจน 0-6 ปี เนื่องจากข้อจำกัดทางการคลังของรัฐ และการช่วยคนยากจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำ ขณะเดียวกันจะต้องจัดทำฐานข้อมูลควบคู่การวิจัยเพื่อติดตามพัฒนาการเด็ก

ขณะที่ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล กล่าวว่า จากข้อมูลวิจัยพบว่า ปัจจุบันครอบครัวไทยประสบปัญหาการเลี้ยงดูลูกอย่างสร้างสรรค์ เกิดขึ้นกับทั้งครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวที่มีฐานะ จนก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมมากมาย จึงอยากให้มุ่งเน้นถึงการนำครอบครัวที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกเข้ามาสู่ระบบ เพื่อกำหนดเป้าหมายให้การเลี้ยงดูเด็กมีคุณภาพถ้วนหน้า