svasdssvasds

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบน้ำท่วมใต้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบน้ำท่วมใต้

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออก 3 มาตรการ ให้การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ที่ประสบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้

ผลการติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า ขณะนี้ มีสมาชิกสหกรณ์ประสบอุทกภัยหลายพื้นที่ เบื้องต้น นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งการเจ้าหน้าที่ ออกให้การช่วยเหลือสมาชิกแล้ว รวมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัยไว้ 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเร่งด่วน ด้วยการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่อยู่ห่างไกล

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบน้ำท่วมใต้

มาตรการหลังน้ำลด จะจัดส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรและของใช้ที่เสียหายจากอุทกภัย พร้อมทั้งจัดหาเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์กู้ยืม ไปลงทุนประกอบอาชีพ และมาตรการระยะยาว ด้วยการช่วยเหลือสมาชิกที่เดือนร้อน กับการออกมาตรการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยจะของบประมาณจากรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบน้ำท่วมใต้

 

related