Breaking ข่าว

กรมพก. เร่งดันคนพิการให้ได้รับการศึกษา หลังพบกว่า 5 แสนคนยังไมได้รับโอกาส

 

นายสมคิด  สมศรี  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

นายสมคิด  สมศรี  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมฯ ได้มีนโยบายเร่งขับเคลื่อนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทั้งการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและการจัดการศึกษาและสวัสดิการต่างๆให้เท่าเทียมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ โดยมีนโยบายการประสานกับทุกภาคส่วนให้เห็นความสำคัญและช่วยกันสนับสนุน เช่นในเรื่องของการให้การศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมฯ ได้สนับสนุนให้ผู้พิการทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยการประสานกับมูลนิธิฯต่างๆ และการบูรณาการกับศูนย์การศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากกรมฯเล็งเห็นว่า เรื่องการศึกษาของผู้พิการถือเป็นเรื่องที่สำคัญหากคนพิการได้รับการศึกษาโอกาสที่จะไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองก็จะมีมากขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุทางหนึ่ง

น.ส.จิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) ผู้พิการต้นแบบ ที่มีความพิการมาแต่กำเนิดด้านการเคลื่อนไหว ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ให้เป็นผู้พิการต้นแบบประจำปี 2560  จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการตลาด คณะบิรหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น้องจ๊ะจ๋าต้องผ่านการผ่าตัดมาแล้ว 34 ครั้ง พ่อแม่แยกทางกันแต่มีแม่บุญธรรมที่ดูแลมาอย่างดี

 

น้องจ๊ะจ๋ากล่าวว่า พยายามทำทุกวันให้เป็นวันที่มีความสุข เราเกิดมาพิการแต่ไมได้หมายความว่าเราเรียนหนังสือไมได้ ทำงานหาเงินไมได้ การศึกษาเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ทุกคนจะต้องมีเพื่อต่อยอดไปในการประกอบอาชีพ ตัวเองจึงตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรี และต้องขอขอบคุณกรมฯ ที่สนับสนุน   อยากบอกผู้พิการทุกคนว่า สิ่งสำคัญคือจะต้องก้าวผ่านความกลัวและกล้าแสดงออก เราจะเลือกทุกข์หรือความสุขเท่านั้น ทางออกคือจัดการความคิดกับตัวเองและพยายามแสวงหาการศึกษาเพื่อไปสู่การเลี้ยงชีพของตนเองให้ได้ในท้ายที่สุด

สำหรับสถิติคนพิการในประเทศไทย ปัจจุบันมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 1,808.524 คน มีคนพิการที่ยังไม่ได้รับการศึกษาจำนวน 596,581 คน ส่วนคนพิการทีได้รับการศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับประถมศึกษาเท่านั้น และส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงร้อยละ 40.64  รองลงมาคือภาคเหนือและภาคกลาง ขณะที่คนพิการที่ได้รับการศึกษาจนจบขั้นปริญญาตรีมีประมาณ 16,000 คน