Breaking ข่าว ข่าวภาคตะวันตก

แผ่นดินไหวขนาด 3.5 ศูนย์กลางท่าสองยาง จ.ตาก

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รายงานว่า เมื่อเวลา 17.26 น. แผนดินไหวบนบก ขนาด 3.5 บริเวณ อ.ทาสองยาง จ.ตาก ความลึก 1 กิโลเมตร  เบื้องตนยังไมมีรายงานความรูสึกสั่นไหว