การตลาด ข่าว

ขส.ทบ. ประมูลทะเบียนรถช่วยเหลือผู้พิการ

 

 

 

“กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เป็น ทุนหมุนเวียน ที่ จัดตั้งขึ้น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียน ซึ่ง เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป และ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการขนส่งทางบก เรียกว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดย ให้นำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

และ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ดังกล่าว กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีรายได้มาจาก 4 แหล่ง คือ เงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้ จากการประมูลหมายเลขทะเบียน ซึ่ง เป็นหมายเลข ที่ ต้องการ หรือ เป็นที่นิยมของประชาชน ลักษณะของตัวเลขเรียงกันสวยงาม  และ เป็นมงคล

คือ รายได้หลักของกองทุน ส่วนรายได้จากแหล่งอื่นๆ ประกอบด้วย เงิน หรือทรัพย์สิน ที่ มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน ดอกผล และ รายได้จากกองทุนเงิน และ ทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุนฯ ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว