การตลาด ข่าว

“รมว.พม.” มอบขอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ 100 ปี จ.สุโขทัย

 

 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ ทีม One Home จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และ มอบของขวัญปีใหม่กระทรวง พม. “ผู้สูงอายุ อายุยืน…เยาว์” รวมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ ครอบครัวและผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 2 ราย ที่ ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และ ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง (อบต.ทับผึ้ง) อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อ ตรวจเยี่ยม และ ช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ประสบปัญหาสังคม

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เปิดเผย ว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ กระทรวง พม. ได้ดำเนินกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นการให้เกียรติและเสริมสร้างกำลังให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีการมอบ ของขวัญปีใหม่กระทรวง พม. “อายุยืน…เยาว์” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 ของขวัญปีใหม่ “ก้าวไปกับ พม.” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณค่า และ ศักดิ์ศรี ด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปี จำนวน 2 ราย คือ นางหน่าย จันทร์ตรี และนายชูศักดิ์ หิรัญเตชะ พร้อม ชุดของขวัญสุขภาพ

ซึ่ง เป็นนวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุจากสถาบันค้นคว้า และ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อ เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวง พม. “คนอยู่ดีมีสุข ในสังคมคุณภาพ” ได้มอบของขวัญโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 5 ราย เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 100 ราย ป้ายบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อม และ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 6 ราย ป้ายบ้านโครงการ “1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง สานพลังประชารัฐ” จำนวน 2 หลัง และ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 ราย

***รับชมคลิป***