การตลาด ข่าว

กพร.เสริมทักษะแรงงานไทย มุ่งสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้ง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ หรือ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อ อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้แรงงาน ที่ สนใจเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ ได้จัดศูนย์ฝึกอบรม เพื่อ พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อ ส่งสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ซึ่งตั้งอยู่ใน 3 จังหวัดได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก

นายสมเกียรติ อู่เงิน นักวิชาการพัฒนาฝีมือเเรงงาน ให้ข้อมูล ว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ได้ มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้น การฝึกให้แก่คนทำงาน ที่ ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน กลุ่มนักศึกษาระดับปวช. ปวส ปีสุดท้าย ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พนักงาน หัวหน้างาน เพื่อ เพิ่มผลิตภาพและสมรรถนะกำลังแรงงาน (Competency Workforce) ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสถานประกอบการที่สนใจพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเอง

ส่วนทางด้าน นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผจก.แผนกบริการลูกค้า บ.สุวิมล คอเปอเรชั่น จำกัด เปิดเผย ว่า ทั้งนี้ ตามนโยบายประชารัฐที่รัฐบาลส่งเสริมให้ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ จึงมีบริษัทเอกชน และ หลายหน่วยงานร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อ การพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน กพร. จึงสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อ “เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0” และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง หากสถานประกอบการหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีได้ที่ www.tabunchon.com และหมายเลขโทรศัพท์ 038-276445 ซึ่งทุกหลักสูตรการฝึกอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

***รับชมคลิป***