Breaking ข่าว ทั่วไทย

7วันอันตรายปีใหม่ดับอีก51ราย สถิติ6วันสังเวย375ศพ โคราชมากสุด15ศพ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุ ทางถนนประจำวันที่ 3 ม.ค.61 เกิดอุบัติเหตุ 400 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 51 ราย ผู้บาดเจ็บ 431 คน รวม 6 วัน (28 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,456 ครั้ง  ผู้เสียชีวิตรวม 375 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,612 คน ศปถ. จึงได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดเส้นทางอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ รวมถึงประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ตลอดจนถอดบทเรียนการดำเนินงานฯ เพื่อวางมาตรการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุ ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

พลตรี สมศักดิ์ สมรักษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่หกของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 400 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 51 ราย ผู้บาดเจ็บ 431 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 40.25 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 28.50 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.76 รถปิคอัพ 8.19 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 63.25 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 43.75 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 32.25 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 32.00 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,003 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,112 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 811,773 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 140,714 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 42,131 ราย ไม่มีใบขับขี่ 38,210 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และสงขลา (15 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สุพรรณบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา และนนทบุรี (3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (17 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน (28 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,456 ครั้ง  ผู้เสียชีวิตรวม 375 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,612 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 8 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (120 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (15 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (124 คน)

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน