การเมือง

คาด!พรุ่งนี้ได้ 25 รายชื่อ ยื่นศาลรธน.ตีความกฎหมายป.ป.ช.

วันที่ 17 ม.ค.61 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการรวบรวมรายชื่อสมาชิก สนช.ที่ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.เพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แต่ยังได้รายชื่อไม่ครบ 1 ใน 10 หรือ 25 คน ตามมาตรา 148 โดยคาดว่าจะได้รายชื่อครบภายใน 1-2 วัน เพื่อยื่นต่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้ในวันที่ 18 ม.ค. เพื่อยื่นต่อศาลต่อไป

ทั้งนี้ ในการลงมติของ สนช.ที่ไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุ ป.ป.ช.นั้น มีทั้งสิ้น 26 คน ได้แก่ 1.พล.ร.อ.กฤษฎา เจริญพานิช 2.พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ 3.พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล 4.พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร 5.พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์

6.พล.ร.อ.ชุมพล วงศ์เวคิน 7.นายดิสทัต โหตระกิตย์ 8.พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ 9.นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 10.พล.ร.อ.นพดล โชคระดา

11.นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา 12.นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ 13.นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 14.คุณพรทิพย์ จาละ 15.พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ

16.นายวันชัย ศารทูลทัต 17.พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ 18.พล.ร.อ.วีรพันธ์ สุขก้อน 19.นางเสาวณี สุวรรณชีพ 20.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

21.พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง 22.น.ส. อรจิต สิงคาลวณิช 23.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ 24.พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 25.พล.อ.ธนดล สุรารักษ์ และ  26.พล.ร.อ.สนธยา น้อยฉายา

ส่วนรายชื่อที่งดออกเสียง 29 คน ได้แก่ 1.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน 2.นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 3.พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา 4.พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ 5.นายประมุท สูตะบุตร 6.นายพรเพชร วิชิตชลชัย 7.นายพีระศักดิ์ พอจิต

8.นาย มณเฑียร บุญตัน 9.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 10.พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล 11.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 12.พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ 13.นายสมพล พันธุ์มณี 14.พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์

15.นายเจน นำชัยศิริ 16.นาย สุพันธุ์ มงคงสุธี 17.พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่น เริงรมย์ 18.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ 19.พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ 20.นาย อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 21.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

22.พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ 23.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 24.พล.ท.พงษ์ สวัสดิ์ พรรณจิตต์ 25.พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง 26.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ 27.นายวิทยา ผิวผ่อง 28.พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ และ 29.พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง

 

ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่มีการร้องเรียนให้นายกรัฐมนตรีส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ป.ป.ช.ในเรื่องของอายุคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า ไม่ใช่ขั้นตอนของตน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)