การเมือง

ครม. เห็นชอบขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 10%

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขึ้นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ข้าราชการศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ รวมถึง อัยการ ให้สูงขึ้น ร้อยละ 10 เพื่อลดความเลื่อมล้ำ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเงินค่าตอบแทนข้าราชการระดับสูง ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและร่างพระราชบัญญัติ เงินยืม เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ,ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , ประธาน กกต., กรรมการกกต., ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน , ผู้ตรวจการแผ่นดิน , ประธานปปช. , กรรมการ ปปช., ประธานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

โดยเห็นชอบให้มีการปรับเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง , ศาลยุติธรรม , ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ รวมถึง อัยการ ให้สูงขึ้น ร้อยละ 10 โดยนับย้อนหลังไปจนถึงวัน 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับข้าราชการประจำ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ จากเดิมที่ศาลปกครองและศาลยุติธรรม จะได้รับทั้งเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้ว ยังได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว แต่หลังจากนี้ เงินทั้งสามส่วนไปจะรวมอยู่ในเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการประหยัดงบแผ่นดิน และทุกฝ่ายก็เห็นด้วย เพราะจะทำให้การปรับฐานเงินเดือนสูงขึ้น ตอนคำนวนเงินเกษียณอายุราชการ