การเมือง

ครม.โยนท้องถิ่นเก็บค่าธรรมเนียม ดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อกระจายอำนาจลงสู่ระดับพื้นที่

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกรณีการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ให้มีอำนาจดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตาม ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อปท. มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนดูแลทนุบำรุงบริการจัดการโบราณสถาน เฉพาะในระดับท้องถิ่น และมีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่ไม่อยู่ในการปกครองของผู้ใด หรือไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นอกเหนือจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเก็บค่าทำเนียมค่าเข้าชมจากประชาชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ เพียงแต่กรมศิลปากรต้องเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดและกำกับดูแลรวมถึง มีอำนาจในการสั่งยับยั้งได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย