ข่าว

นศ.พะเยาสวมหน้ากาก’เสือดำ-สัตว์ป่า’รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้กำลังใจนาย วิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร รวมทั้ง ปลุกจิตสำนึกให้คนได้รับรู้ในเรื่องของการหวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติ
วันที่ 13 ก.พ.61 นายกิตติพงษ์ วงศ์สาม ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องนำนิสิตนักศึกษา เข้าทำการรณรงค์ภายในบริเวณหน้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเชิญชวนนักศึกษาได้ร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสดงสัญลักษณ์ในการสวมใส่หน้ากาก ของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ หลากหลายพร้อมกับให้ผู้ร่วมกิจกรรมทำการเขียนข้อความเพื่อให้กำลังใจ เพื่อรวบรวมส่งให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เพื่อให้เกิดกำลังใจในการทำงาน นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันเสวนา ในเรื่องทิศทางของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนัก ถึงการอนุรักษ์หวงแหนสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอด
นายกิตติพงษ์ ระบุว่า ในการทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นกิจกรรมของเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกชนิดเพื่อให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายวิเชียร หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป พร้อมยืนยันว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยเป้าประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมกันหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินต่อไปเท่านั้น.