Breaking ข่าว ประชาสัมพันธ์

เคาะแล้ว! 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา นสพ. สมัยที่ 9

วันที่ 15 ก.พ.61 สภาพการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ออกประกาศผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 จะหมดวาระลงในวันที่ 5 มี.ค.61 ทำให้ต้องมีการเลือกคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติชุดใหม่ ในสมัยที่ 9 ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2540 ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการ 3 ประเภท รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน เลือกโดยกรรมการประเภทที่ 1 และ 2

บัดนี้ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 รวม 7 คน ดังต่อไปนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

1.นายวีรศักดิ์ โชติวานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการสื่อสารมวลชน

1.อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ

1.นายวิทิต ลีนุตพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

1.น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน

1.นายสมชาย หอมลออ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหนังสือพิมพ์

1.น.ส.บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์

2.นายไพสันติ์ พรหมน้อย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน