Breaking ข่าว

SUPER POll เผย ปชช.ขอประชาธิปไตยแบบสงบสุขไร้โกง

วันที่ 18 ก.พ.61 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชน ทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,113 ตัวอย่าง เรื่อง ประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องการ โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 10 – 17 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 36.6 ระบุ ไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่ตอบ รองลงมาคือร้อยละ 19.5 ระบุ ประชาธิปไตย คือ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 18.8 ระบุประชาธิปไตย คือ อิสระในการคิด การพูด ร้อยละ 13.5 ระบุประชาธิปไตยคือ ฟังเสียงคนข้างมาก ร้อยละ 6.9 ระบุประชาธิปไตยคือ ประชาชนรักสามัคคีกัน มีส่วนร่วม ในขณะที่เพียงร้อยละ 3.3 ระบุประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้ง

เมื่อถามถึงความชอบต่อประชาธิปไตยแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือเป็นแบบใด พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 41.3 ชอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ตอนนี้ แต่ร้อยละ 58.7 ต้องการประชาธิปไตยแบบสงบสุข แบบพอเพียง ไม่มีคอร์รัปชั่น