Breaking ข่าว

“หลักเกณฑ์” การยื่นขอจัดตั้งตลาด

จากที่มีการแชร์คลิปป้าหัวร้อนทุบรถที่จอดขวางทางบ้านนั้น ผู้สื่อข่าวได้สืบข้อมูลลงลึกต่อไปก็พบว่า เมื่อปี 2553 ผู้หญิงในคลิปคนดังกล่าว พร้อมพวกรวม 4 คน เคยยื่นฟ้องผู้ว่าฯ กทม., ผอ.เขตประเวศ, สำนักงานเขตประเวศ และ กทม. ต่อศาลปกครองกลาง ว่า ร่วมกันดำเนินการโดยไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ละเลยต่อหน้าที่ ปล่อยให้มีการดำเนินกิจการตลาดนัดข้างบ้านของตนจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญจนไม่สามารถอยู่ได้อย่างปกติสุข เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองระงับการดำเนินกิจการตลาดนัดดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำพิพากษา

โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า คดีนี้มีมูลและมีเหตุผลเพียงพอที่จะนำมาตรการ หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวมาใช้ได้ และ มีคำสั่งให้ กทม. ปิดตลาดนัด ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ชาวบ้านฟ้องขอคุ้มครองชั่วคราว

สำหรับหลักเกณฑ์การยื่นขอใบอนุญาต จัดตั้งตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขลักษณะของตลาด มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ และเป็นประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ

โดยหลักเกณฑ์การยื่นขอจัดตั้งตลาดนั้นมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ

1.ผู้ขอจัดตั้งต้องเป็นนิติบุคคล
2.มีใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่าที่ตั้งสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
3.มีหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสำเนาหนังสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร
4. มีเอกสารผลการตรวจสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของหรือผู้ช่วยขายของในตลาด

โดยการดำเนินการกิจการของตลาดจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ใช้บังคับกับกทม.และเทศบาลเมืองพัทยา ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญที่ให้คำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชนและ การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โดยในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีการจอดรถยนต์ที่กลายเป็นชนวนของปัญหาคือ กฎกระทรวงข้อ 11 ที่ระบุว่า “ผู้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งตลาดจะต้องจัดให้มีที่จอดยานพาหนะอย่างเหมาะสมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ส่งผลให้การพิจารณาเรื่องที่จอดรถอยู่ในดุลยพินิจของท้องที่หรือเขตนั้นๆ ที่เป็นผู้ดูแล