ข่าว

ชี้อาชีพเสริมผู้มีรายได้น้อยยังจำกัด

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย มองว่าอาชีพเสริมที่หน่วยงานรัฐเตรียมไว้ฝึกอาชีพยังมีจำกัด ส่วนคนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงกา อยากให้ ธ.ก.ส. เข้ามาช่วยหาช่องทางตลาดเพื่อให้เกษตรกรทุกรายได้ประโยชน์ด้วย ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ คุณธนพล สุวรรณดี ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

เวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือบัตรว่าต้องการให้พัฒนาอาชีพให้พวกเขาอย่างไร

ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พากันไปลงทะเบียนในโครงการพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาชีพเสริม ขณะเดียวกันถือเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือบัตรว่าต้องการให้พัฒนาอาชีพให้พวกเขาอย่างไร

งานนี้ธ.ก.ส.เสนอ 4 อาชีพ ให้เกษตรกรเป็นทางเลือก เช่น ปลูกมะเขือเทศราชินี ซึ่งได้รับความสนใจมากที่สุด แปรรูปผลไม้สด ธุรกิจแฟรนไชส์หมูปิ้ง และแปรรูปสัตว์บก โดยหลักการธ.ก.ส.ต้องการให้พัฒนาจากอาชีพเดิม คือ อาชีพเกษตรกรรมก่อน

ธ.ก.ส.จะรับหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับโครงการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรที่มาลงทะเบียนบางคน มองว่า อาชีพเสริมที่แนะนำยังไม่เหมาะกับพวกเขาและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน สิ่งที่พวกเขาต้องการมากกว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ การพัฒนาพื้นที่ เช่น ทำถนนลาดยาง โครงการกำจัดผักตบชวา เพื่อให้เส้นทางการขนถ่ายสินค้ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

อีกประเด็นที่เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือ คือ ให้ช่วยหาตลาดที่เป็นช่องทางกระจายสินค้า เพราะนอกเหนือจากผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกรในพื้นที่ ยังได้ประโยชน์ด้วยนายเฉลิม ปานสกุล เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา มีพื้นที่หลายไร่ จึงไม่ผ่านเกณฑ์ในการสมัครโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การเปิดโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนได้รวมกลุ่ม และเสนอความต้องการด้านการตลาดออกไป น่าจะช่วยยกระดับให้ราคาปลาของเขาสูงขึ้น

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ธ.ก.ส. มองว่าต้องทำให้ครบทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริมการมีงานทำ ทั้งภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา เพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินสุดท้าย คือให้ออมเพื่อการเกษียณอายุเพื่อให้หลุดพ้นจากเส้นความยากจนอย่างถาวร