ข่าว

ทีเส็บ และ NIA เตรียมลงนาม MOU ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม

ทีเส็บ และ NIA เตรียมร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม” หวังให้เป็นตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมในการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จึงเตรียมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม” กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.  พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้หัวข้อ “Digitalization in Bleisure Business and Bloom” ร่วมกันในงาน Start Up Thailand 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การลงนามความร่วมมือและจัดทำโครงการ ดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวทาง Innovation Thailand เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการจัดงานและพัฒนากระจายองค์ความรู้และการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านการส่งเสริมการตลาด การพัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้ รวมถึงบุคลากรและสถานที่จัดงาน โดยมีกรอบการทำงานร่วมกัน 3 ด้าน คือ 1. Innovation Promotion ส่งเสริมและยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำไมซ์ในเวทีโลก สร้างภาพลักษณ์ประเทศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ 2. Innovation District ยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรม ให้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการพัฒนาไมซ์ซิตี้ 3. Innovation Capability พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับในอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านการศึกษาหลักสูตรไมซ์

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยนวัตกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืน