Breakingnews : "คสช." ประกาศไทม์ไลน์คลายล็อกพรรคการเมือง ห้ามหาเสียงโซเซียล [คลิป]

14 ก.ย. 2561 เวลา 9:31 น.

หัวหน้า คสช.ออกคำสั่งคลายล็อกพรรคการเมืองทำกิจกรรม แต่ห้ามดำเนินการติดต่อสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในลักษณะหาเสียง พร้อมสั่งให้ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง ก่อนที่กฎหมาย ส.ส.จะมีผลบังคับใช้ขณะเดียวกันยกเลิกการทำไพรมารีโหวต แบบฉบับของ สนช.และให้พรรคดำเนินการตั้งกรรมการสรรหาแทน

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 13/2561 คลายล็อกพรรคการเมืองให้ทำกิจกรรมได้ดังนี้ คือ 1. ให้มีการจัดหาทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาทแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 180 วัน นับจากวันนี้เป็นต้นไป 2. ให้สมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คนชำระค่าบำรุงพัก ภายใน 180 วัน และให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ ภายใน 50 วัน  จัดให้มีสมาชิกชำระค่าบำรุงพักไม่น้อยกว่า 5,000 คนภายใน 1 ปี และมีสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงพัก ไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี แต่หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กกต.สามารถขยายเวลาให้ได้ อีกเท่าตัวหนึ่ง แต่หากขยายแล้ว ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าพรรคดังกล่าวสิ้นสภาพไป

นอกจากนี้ คสช.ยังอนุญาตให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมภายในพรรค โดยจะต้องแจ้งให้กกต.ทราบก่อนดำเนินการ 5 วัน ประกอบด้วยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายของพรรคการเมือง ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด  เลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมืองเลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นๆของพรรค จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รับสมาชิกของพรรคการเมืองจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งและสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง จัดให้สมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

นอกจากนี้ คสช.ยังออก คำสั่ง ยกเลิกการทำไพรมารีโหวตในแบบฉบับของ สนช. และให้พรรคดำเนินการ ดังนี้แทนคือ 1.จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองจำนวน 4 คน ตัวแทนสมาชิกที่พรรคการเมืองเลือกจำนวน 7 คน มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบ 2. ให้กรรมการสรรหา กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งเอง โดยให้คำนึงถึง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆและความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงด้วย นอกจากนี้ยังให้คณะกรรมการสรรหารับฟังความเห็นของหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและสมาชิกด้วย 3. หลังสรรหาเสร็จให้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ ซึ่งหากกรรมการบริหารพรรคเห็นชอบ ภายใน 7 วัน ต้องประกาศรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกัน แต่ หากคณะกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นชอบต้องให้คณะกรรมการสรรหาไปดำเนินการสรรหาบุคคลใหม่ อย่างไรก็ตามหากกรรมการสรรหายืนยันบุคคลเดิม แต่กรรมการบริหารพรรคยังไม่เห็นชอบอีกให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อลงมติเลือก

ทั้งนี้พรรคการเมืองจะดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อ กับผู้ดำรงตำแหน่งใดๆภายในพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองโดยวิธีผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ในลักษณะการหาเสียง

ที่ สำคัญ คสช.ได้ออกคำสั่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองในการดำเนินการส่งตัวผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง

 

รายละเอียด

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/225/T24.PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด