ราชกิจจาฯ ตั้ง "กองบังคับการถวายความปลอดภัยฯ"

02 ต.ค. 2561 เวลา 3:03 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง "กองบังคับการถวายความปลอดภัยฯ" เป็นหน่วยงานใหม่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือ ส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 โดยมีใจความว่า กำหนดให้มีกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ที่ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ กองกำกับการถวายความปลอดภัย 1-6 กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ และกองกำกับการสายตรวจถวายความปลอดภัย โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง

1.ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นพระราชอาคันตุกะ

2.ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการถวายพระเกียรติต่อพระองค์ หรือ บุคคลที่ต้องมีการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใด รวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง

4.ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัย การตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ

5.ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา

6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์

7.ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่าง ๆ และสนับสนุน การปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง

8.ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศ งานสื่อสารและศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแสทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์

9.ปฏิบัติงานร่วมกับ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

เหตุผลในการจัดตั้ง กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อรองรับภารกิจการถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นพระราชอาคันตุกะ มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัยอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งเปลี่ยนชื่อกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนราชการภายในกองบังคับการปราบปรามในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นกองกำกับการสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น