"สุรชัย" ยัน! ไม่ยกเลิกเลือกส.ข. จ่อ หารือ ปรับแก้กฎหมาย

02 ต.ค. 2561 เวลา 7:36 น.

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยืนยัน ยังไม่มีการยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต แค่ชะลอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิม ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจากนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อขอให้ สนช. พิจารณาการชะลอการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ในร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยืนยัน ยังไม่มีการยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต แค่ชะลอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิม ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

นายสุรชัย ระบุว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ยังไม่ยกเลิกการเลือก ส.ข. เป็นเพียงการชะลอเพื่อเร่งรัดให้มีการปรับปรุงกฎหมายเดิมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นประโยชน์ต่อการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ซึ่งกฎหมายท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับตามที่ได้พูดคุยในวิป สนช. จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จไปพร้อมกัน โดยตั้งกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายแบ่งเป็น 3 คณะ โดยกรรมาธิการฯ คณะแรก จะพิจารณากฎหมายกลาง คณะที่สอง พิจารณากฎหมายหมายท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และกรรมาธิการคณะสุดท้าย พิจารณากฎหมายท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ซึ่งการตั้งกรรมาธิการฯ 3 คณะ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา 60 วัน

ทั้งนี้จะรวบรวมความคิดเห็นจากส่วนต่างๆ ให้คณะกรรมาธิการฯที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการพิจารณากฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม สนช. วันที่ 4 ตุลาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด