โปรดเกล้าฯ "ไกรศร" นั่งผู้ว่าราชการฯ ปัตตานี

11 ต.ค. 2561 เวลา 8:45 น.

โปรดเกล้าฯ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

 

โปรดเกล้าฯ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี