ข่าว

หวั่นทำตกงาน!! นศ.อาชีวอนามัย ยื่น ”บิ๊กตู่” ค้านจบสาขาไหนเป็น “จป.วิชาชีพ” ได้

นิสิตนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมกว่า 300 คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอรมว.เเรงงาน ตัดข้อ 13 (4) ร่างกฎกระทรวง คัดค้านเปิดโอกาสให้ผู้จบสาขาใดก็ได้เป็น จป.วิชาชีพ หวั่นมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่ำ 

ตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำโดยมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ายื่นหนังสือถึงพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  วันที่ 13 .. 2561 เพื่อขอให้สั่งการไปยัง พล...อดุลย์ เเสงสิงเเก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงานยกเลิกการกำหนดข้อ 13 (4) ในร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.. … เปิดโอกาสให้ผู้จบสาขาใดก็ได้เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล

สรุปข้อร้องเรียนว่า กฎหมายที่จะให้มี จป.วิชาชีพ โดยการอบรมนั้น มีความพยายามมาตั้งแต่ปี 2554 จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด คำถามตามมาว่า เหมาะแล้วหรือไม่ กับคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็น จป.วิชาชีพ ในข้อที่ 13 (4) ที่ระบุว่า สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ตามข้อ 2 (1) (2) หรือ (3) ไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การทำงานระดับวิชาชีพ และผ่านการประเมิน ประเด็นดังกล่าวทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ ยืดเยื้อจนถึงปี พ..2561 จึงกลับมาใหม่ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า ต่างคัดค้านกฎหมายนี้มาตลอด ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

กล่มนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ ขอให้กระทรวงแรงงานรักษามาตรฐานการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง โดยให้ผู้ที่จะเป็น จป.วิชาชีพ ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วน กสร.ต้องศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริงที่สถาน ประกอบการไม่สามารถว่าจ้างผู้ที่จะเป็น จป.วิชาชีพได้ และสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ และ มหาวิทยาลัยต่างๆ ยินดีที่จะร่วมมือกับ กสร. ในการทำโครงการความร่วมมือการผลิตบัณฑิตทางด้านนี้ให้กับสถานประกอบการที่มีปัญหาไม่สามารถหาผู้ที่จะมาเป็นจป.วิชาชีพ อีกทั้งเห็นว่า สถานประกอบการยังมีทางเลือกที่สามารถส่งลูกจ้างเข้าศึกษาต่อวิชาเอกด้านนี้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้

ขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี เร่งรัดสั่งให้มีการยกเลิกข้อ 13 (4) ของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวโดยเร็ว