กรมป่าไม้ รับลูกนโยบาย “Thailand 4.0”

กรมป่าไม้ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ในการติดต่อราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ประกาศยกเลิกการใช้ “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเวลาในการจัดเตรียมเอกสารแล้ว ยังลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 49 คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตด้านการป่าไม้ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมป่าไม้ในรูปแบบ Digital เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th

 

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัด ทส. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยออกออกประกาศ เรื่อง “การยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน” ในการติดต่อราชการ ในการขออนุญาต อนุมัติ ใบอนุญาต หรือใบยื่นขอจดทะเบียน เป็นต้น ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุด โดยห้าม มิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ เรียกสำเนากับประชาชนที่เข้ามายื่นเรื่องขออนุญาตต่าง ๆ โดยให้แสดงเพียงบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น หากกรณีจำเป็นที่ต้องใช้สำเนาจะมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ เป็นผู้ถ่ายสำเนาเองและจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นยกเว้นสำหรับกรณีของการมอบอำนาจ ผู้มอบยังต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง มาเพื่อขอรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการยืนยันตัวตน
นอกจากเรื่องการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน กรมป่าไม้ ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จำนวน 49 คู่มือ ในเรื่องการขออนุญาตด้านการป่าไม้ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้ 1) กระบวนการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ 2) กระบวนการปลูกป่าเอกชน 3) กระบวนการรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 4) กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 5) กระบวนการอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ 6) กระบวนการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ ป่าไม้ของเอกชน ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของคู่มือดังกล่าวได้ที่หน้าเว็บไซต์

กรมป่าไม้ www.forest.go.th ซึ่งต่อไปหน่วยงานราชการจะมีระบบเชื่อมโยงที่สามารถช่วยยืนยันตัวตน และสามารถยกเลิกการใช้สำเนาดังกล่าว อีกทั้ง ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการงาน ของภาครัฐ ที่ช่วยตอกย้ำและผลักดันประเทศให้ก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital e-government ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย