เลือกตั้ง 62 : นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ ไม่เชื่อมั่นพรรคการเมือง จะทำตามที่หาเสียง

27 ม.ค. 2562 เวลา 9:50 น.

นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นพรรคการเมืองจะทำตามนโยบายที่หาเสียง และเชื่อมีการซื้อขายเสียงแน่นอน ส่วนลักษณะของ ส.ส. ที่ประชาชนอยากได้ คือต้องเข้าถึงประชาชน เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาแก้ไข

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การหาเสียงกับการเลือกตั้ง 2562" โดยเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองว่าจะสามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้จริง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.28 ไม่ค่อยเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 23.84 ไม่เชื่อมั่นเลย ขณะที่อีกร้อยละ 20.48 เชื่อมั่นมาก

เลือกตั้ง 62 : นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ ไม่เชื่อมั่นพรรคการเมือง จะทำตามที่หาเสียง

สำหรับนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกผู้สมัคร ส.ส. มากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.32 คิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจค่อนข้างมาก รองลงมาร้อยละ 28.08 เห็นว่าไม่ค่อยมีผลต่อการตัดสินใจ ส่วนอีกร้อยละ 15.36 ระบุว่า มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกตั้ง 62 : นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ ไม่เชื่อมั่นพรรคการเมือง จะทำตามที่หาเสียง มาก

ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการซื้อ – ขายเสียง ช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.16 เชื่อว่ามีแน่นอน รองลงมาร้อยละ 18.88 เห็นว่า ไม่มีแน่นอน

ท้ายที่สุด

เลือกตั้ง 62 : นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ ไม่เชื่อมั่นพรรคการเมือง จะทำตามที่หาเสียง

เมื่อถามถึงลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชาชนอยากได้มากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.32 เห็นว่าต้องเข้าถึงประชาชน เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาแก้ไข ร้อยละ 15.36 ระบุว่า มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ ร้อยละ 14.16 เห็นว่าควรมีนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

เลือกตั้ง 62 : นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ ไม่เชื่อมั่นพรรคการเมือง จะทำตามที่หาเสียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด