ข่าว

ประเด็นร้อนมาตรา 4!! ฉลุยสภา ผ่านร่าง “พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล”

ในที่สุด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ได้ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เสนอโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แล้ว จากสนช. 166 คน ที่เห็นชอบให้ผ่านกฎหมายดังกล่าว 161 คน และงดออกเสียงอีก 5

กฎหมายฉบับดังกล่าว นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล แกนนำเครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) ซึ่งติดตามและมีมุมมองใน พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการอภิปรายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์และพิจารณาต่อมาถึง 28 กุมภาพันธ์ ก่อนลงมติ 161 เสียงเห็นชอบเรียบร้อยแล้วว่า สาระสำคัญหนึ่งของการแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล คือ การแก้ไขมาตรา 4 ในร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเรื่องว่าด้วยการยกเว้นไม่ให้กฎหมายนี้ใช้บังคับกับกิจกรรมหรือกิจการใด ร่างที่เสนอสนช.วาระที่ 1 ได้ยกเว้นกลุ่มของกิจกรรม กิจการ 6 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่กฎหมายให้การยกเว้นไม่ใช้บังคับ คือ การใช้ข้อมูลโดยสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต ซึ่งมีสมาชิกทั้งธนาคาร บริษัทสินเชื่อ บัตรเครดิต ประกันภัย ประกันชีวิต (หากกิจการที่ได้รับการยกเว้นมาก จะทำข้อมูลของเราได้รับการคุ้มครองน้อยลง)

แกนนำพลเมืองเน็ต อธิบายอีกว่า ร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แก้ไขและส่งให้สนช.พิจารณาในวาระที่ 2 เมื่อ 8 ก.พ. 2562 กลับมีการแก้ไขมาตรา 4 โดยตัดให้กิจการที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องได้รับการคุ้มครอง เหลือเพียงการใช้ข้อมูลโดยสมาชิกของคนในครอบครัวเพื่อเรื่องในครอบครัว และแปลงมาตรา 4 บางส่วนไปเป็นหมวด 3/1 ซึ่งพูดถึง “ข้อจำกัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ว่าในกิจกรรมบางกิจกรรม คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจออกประกาศให้สิทธิในการได้รับการคุ้มครองบางอย่างถูกจำกัดลง เท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงภารกิจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่าที่กำหนดอยู่ในพ.ร.บ.นี้

“ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างมาตรา 4 ในร่างเสนอวาระ 1 กับ หมวด 3/1 ในร่างเสนอวาระ 2 ก็คือ การยกเว้นในมาตรา 4 จะเป็นการยกเว้นไม่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการนั้นๆ ไปเลย ส่วนข้อจำกัดในหมวด 3/1 เป็นการบอกว่า ตั้งต้นแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลในทุกกิจการจะต้องได้รับการคุ้มครองไว้ก่อน แต่จะมีข้อจำกัดอะไร ก็ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นตามที่คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ ส่วนเรื่องที่ไม่มีข้อจำกัด ก็ต้องคุ้มครองเต็มที่ เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ร่างที่ส่งสนช.วาระ 2 จะครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลของเรากว้างขวางกว่าร่างวาระ 1” นายอาทิตย์ ระบุ