BreakingNews : ปปง.อายัดที่ดิน วัฒนากับพวก รวม 51.5 ล้าน คดีสินบนบ้านเอื้อฯ

21 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.51/2562 ลงวันที่ 28 ก.พ. เรื่องอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว กรณีที่มีผู้ร้องเรียน นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีพฤติการณ์ทุจริต เรียกรับสินบนโครงการบ้านเอื้ออาทร อันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลกล่าวหาว่า นายวัฒนา มีการจะหาบริษัทหรือบุคคลมารับทำโครงการบ้านเอื้ออาทร และส่งเรื่องให้การเคหะแห่งชาติรออนุมัติ โดยมีข้อแม้ว่าผู้ร่วมโครงการจะต้องจ่ายค่าตอบแทนยูนิตละ 10,000 บาท ซึ่งกรณีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ได้ดําเนินการไต่สวนนายวัฒนา กับพวก รวม 20 ราย ว่า มีพฤติการณ์ทุจริตเรียกรับสินบนในโครงการบ้านเอื้ออาทรหรือไม่ ต่อมา ได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา นายวัฒนา กับพวก 8 ราย ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดําเนินการไต่สวนและชี้มูลความผิดทางอาญาแก่บุคคลเพิ่มเติม 11 ราย

จากการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวัฒนากับพวกเป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวัฒนากับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว

ปปง.จึงได้มีมติยึดทรัพย์สิน นายวัฒนา กับพวก ไว้ชั่วคราว โดยทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ปปง.อายัดแนบท้ายเอกสาร เป็นที่ดิน 13 แปลง ในพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในชื่อนางสุดา คุณจักร รวมราคาประเมิน 51,532,950 บาท โดยผู้ถูกอายัดทรัพย์สิน และผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน หากจะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าว สามารถยื่นคำขอต่อเลขาฯ ปปง. พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่รับแจ้งคำสั่งนี้

BreakingNews : ปปง.อายัดที่ดิน วัฒนากับพวก รวม 51.5 ล้าน คดีสินบนบ้านเอื้อฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด