“ราชทัณฑ์คุมเข้มสอบประวัติอาชญากร ก่อนบรรจุเป็นผู้คุม”

23 มี.ค. 2562 เวลา 9:32 น.

กรมราชทัณฑ์ ตรวจเข้มสอบประวัติอาชญากรผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้คุม ก่อนบรรจุเป็นข้าราชการ

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ขึ้น โดยได้ดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา ซึ่งมีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน 2,815 คน และกำหนดให้ยื่นเอกสารการสมัคร การตรวจสอบประวัติอาชญากร และการวัดขนาดของร่างกาย ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 ซึ่งกระบวนการยื่นเอกสารการสมัคร กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ในการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนโดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยกรมราชทัณฑ์เป็นผู้จัดเตรียมใบสมัคร จัดพิมพ์ข้อมูลทะเบียนราษฎร ผ่านระบบริหารข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม (DXC : Data Exchange Center) รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการถ่ายสำเนาการศึกษาให้ผู้ยื่นเอกสาร

“ราชทัณฑ์คุมเข้มสอบประวัติอาชญากร ก่อนบรรจุเป็นผู้คุม” “ราชทัณฑ์คุมเข้มสอบประวัติอาชญากร ก่อนบรรจุเป็นผู้คุม”

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกระบวนการตรวจสอบประวัติอาชญากร กรมราชทัณฑ์ได้รับความร่วมมือจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิมพ์ลายนิ้วมือ ณ กรมราชทัณฑ์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบ การพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีศักยภาพตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

“ราชทัณฑ์คุมเข้มสอบประวัติอาชญากร ก่อนบรรจุเป็นผู้คุม” “ราชทัณฑ์คุมเข้มสอบประวัติอาชญากร ก่อนบรรจุเป็นผู้คุม” “ราชทัณฑ์คุมเข้มสอบประวัติอาชญากร ก่อนบรรจุเป็นผู้คุม”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด