เลือกตั้ง 62 : เปิด 5 ขั้นตอนวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเข้าคูหาหย่อนบัตร 24 มีนาคมนี้

23 มี.ค. 2562 เวลา 23:59 น. 4

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มีนาคมนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

ขั้นตอนที่ 2 แสดงตนเพื่อใช้สิทธิ

ขั้นตอนที่ 3 รับบัตรเลือกตั้ง พร้อมลงลายมือชื่อหรือ พิมพ์ลายนิ้วมือ ที่ต้นขั้วบัตร

ขั้นตอนที่ 4 เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องทำเครื่องหมาย เพียงเครื่องหมายเดียว

ขั้นตอนที่ 5 พับบัตรและหย่อนบัตรใส่หีบบัตรด้วยตนเอง

ปล. อย่าลืมหลักฐานแสดงตน คือ บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ได้) หรือ หลักฐานอื่นที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้โดยมีรูปถ่าย และเลขบัตรประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

เลือกตั้ง 62 : เปิด 5 ขั้นตอนวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเข้าคูหาหย่อนบัตร 24 มีนาคมนี้

เลือกตั้ง 62 : เปิด 5 ขั้นตอนวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเข้าคูหาหย่อนบัตร 24 มีนาคมนี้

เลือกตั้ง 62 : เปิด 5 ขั้นตอนวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเข้าคูหาหย่อนบัตร 24 มีนาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด